Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

25.07.2008 N214

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2008 р.
за N777/15468

Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок видачі індивідуальних
ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

Відповідно до статей 7, 30 і 44 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), пункту 1 статті 11 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N15-93 ( 15-93 ) "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою
вдосконалення порядку видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
16.03.99 N122 ( z0259-99 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 26.04.99 за N259/3552 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь
Національного банку України, банків України для використання в
роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко),
Департамент валютного регулювання (О.А.Щербакова) і територіальні
управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови А.В.Шаповалов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.07.2008 N214

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2008 р.
за N777/15468

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок видачі індивідуальних
ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
( z0259-99 )

1. У главі 1:
у тексті глави слово "господарська" в усіх відмінках замінити
словом "валютна" у відповідних відмінках;
пункт 1.11 виключити.

2. У главі 2:
У пункті 2.1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2.1. Для одержання ліцензії резидент зобов'язаний подати до
Національного банку України такі документи";
підпункти 1 і 2 пункту 2.1 викласти в такій редакції:
"1) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1 до цієї
Інструкції;
2) оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів
(угод) та/або інших документів (рішення засновника, протокол
загальних зборів акціонерів тощо), що є підставою для здійснення
резидентом інвестиції за кордон";
підпункти 3 та 4 виключити.
У зв'язку з цим підпункти 5 - 7 уважати відповідно
підпунктами 3 - 5;
у підпункті 3 слова "легалізовану копію" замінити словами
"оригінали або нотаріально засвідчені копії";
підпункти 4 та 5 виключити;
пункт 2.2 виключити.
У зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.6 уважати відповідно пунктами
2.2 - 2.5;
пункт 2.2 викласти в такій редакції:
"2.2. Уповноважений банк, крім документів, перелічених у
пункті 2.1 цієї глави, зобов'язаний також подати до Національного
банку України копію протоколу рішення компетентного органу
уповноваженого банку про здійснення банком інвестиції";
пункт 2.3 виключити.
У зв'язку з цим пункти 2.4 та 2.5 уважати відповідно пунктами
2.3 та 2.4;
у пункті 2.3:
у першому реченні слова "легалізованим документом" замінити
словами "витягом із законодавства країни інвестиції", а цифру "5"
замінити цифрою "3".
Главу 3 викласти в такій редакції:
"3. Порядок видачі ліцензій, унесення змін і доповнень до
ліцензій

3.1. Строк розгляду Національним банком України пакета
документів для видачі ліцензії, визначеного в главі 2 цієї
Інструкції, не повинен перевищувати 25 робочих днів з дати його
надходження.

3.2. Документи, які складені іноземною мовою, мають бути
перекладені на українську мову (вірність перекладу засвідчується
нотаріально).
Не перекладаються на українську мову документи, що складені
російською мовою, а також ті, що складені іноземною мовою з
одночасним наведенням їх тексту українською (російською) мовою.

3.3. Не приймаються до розгляду документи, що мають
підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення,
а також документи, текст яких неможливо прочитати.

3.4. Протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації документів
Національний банк України надсилає копію заяви про надання
ліцензії спеціальним державним органам по боротьбі з організованою
злочинністю.

3.5. Рішення про видачу Національним банком України ліцензії
приймається з урахуванням висновків спеціальних державних органів
по боротьбі з організованою злочинністю, якщо вони надійшли
протягом строку розгляду документів заявника, установленого в
пункті 3.1 цієї глави.

3.6. Ліцензія, зміни та доповнення до ліцензії оформляються в
двох примірниках за формою, установленою у додатку 2 або 3
відповідно. Оригінал ліцензії (змін і доповнень до ліцензії)
надсилається власникові ліцензії (видається під розпис власникові
ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за
надання ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) у розмірі,
установленому нормативно-правовими актами Національного банку
України. Другий примірник ліцензії (змін і доповнень до ліцензії)
зберігається в Національному банку України.

3.7. Власник ліцензії особисто пред'являє оригінал ліцензії
уповноваженому банку, через який має переказуватися іноземна
валюта за межі України (у разі здійснення інвестиції за кордон у
безготівковій формі). Уповноважений банк на цій ліцензії робить
відмітку, що має містити суму та дату переказування іноземної
валюти за межі України, і зберігає її копію з відмітками в
установленому Національним банком України порядку.

3.8. Ліцензія видається резиденту на строк, що необхідний для
здійснення інвестиції.

3.9. Власник ліцензії зобов'язаний у двотижневий строк після
кожного перерахування коштів на підставі ліцензії надіслати до
Національного банку України повідомлення про фактично здійснену
інвестицію згідно з додатком 4 або додатком 5 до цієї Інструкції
залежно від форми здійснення інвестиції.

3.10. У разі потреби внесення змін і доповнень до ліцензії
(крім збільшення суми інвестиції) власник ліцензії зобов'язаний
подати протягом строку дії цієї ліцензії до Національного банку
України клопотання та документи, що підтверджують потребу у
внесенні таких змін і доповнень.
Національний банк України вносить зміни та доповнення до
ліцензії у строк не більше ніж 20 робочих днів з дати реєстрації
документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, за
відсутності підстав для відмови або відкликання ліцензії,
наведених у пунктах 4.1 та 4.2 глави 4 цієї Інструкції.

3.11. З метою збільшення суми інвестиції, передбаченої
ліцензією, її власник має звернутися до Національного банку
України в порядку, установленому цією Інструкцією для отримання
нової ліцензії.

3.12. Документи і копії документів, на підставі яких була
видана ліцензія (внесені зміни та доповнення до ліцензії), не
можуть бути підставою для видачі резиденту іншої ліцензії".

4. У главі 4:
у назві та тексті глави слово "анулювання" у всіх відмінках
замінити словом "відкликання" у відповідних відмінках;
у пункті 4.1:
у підпункті "а" слово та цифру "главі 2" замінити словом і
цифрами "главах 2, 3";
у підпункті "д" слова "відповідного територіального
підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства
внутрішніх справ України та (або) відповідного територіального
підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
Служби безпеки України" замінити словами "спеціальних державних
органів по боротьбі з організованою злочинністю";
підпункт 4.2.1 пункту 4.2 викласти в такій редакції:
"4.2.1. У разі відкликання виданої ліцензії її власник
повинен припинити інвестицію за кордоном, яку він проводив
(здійснював) на підставі цієї ліцензії, та повернути в Україну в
строки, визначені Національним банком України, усі кошти, отримані
внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності,
а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції
за кордон".

5. Додатки 1, 2 до цієї Інструкції ( z0259-99 ) викласти в
редакції, що додається.

6. У додатках 3, 4, 5 до цієї Інструкції ( z0259-99 ) слова
"Назва та місцезнаходження територіального управління НБУ" та
"Назва та місцезнаходження уповноваженого банку, який
обслуговуватиме інвестицію" виключити.

Директор Департаменту
валютного регулювання О.А.Щербакова

Додаток 1
до Інструкції про порядок
видачі індивідуальних
ліцензій на здійснення
інвестицій за кордон

Національний банк України

ЗАЯВА
про видачу індивідуальної ліцензії
Національного банку України
на здійснення інвестиції за кордон

На підставі підпункту "е" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" ________________________________
[повна назва, місцезнаходження,
_________________________________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи);
_________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичної особи)]

звертається до Національного банку України з проханням видати йому
індивідуальну ліцензію на здійснення інвестиції за кордон на таких
умовах:

1. Обсяг та вид валютних цінностей (цифрами та словами), які
інвестуються за кордон, строки розрахунків _______________________
_________________________________________________________________
(мають відповідати документам, що додаються до цієї заяви)
_________________________________________________________________

2. Форма здійснення інвестиції (готівкова/безготівкова)
________________________________________________________________.

3. Назва та місцезнаходження уповноваженого банку України
(його філії), реквізити рахунку заявника, з якого
переказуватиметься іноземна валюта за межі України, ______________
_________________________________________________________________
(заповнюється в разі здійснення інвестиції в безготівковій формі)

4. Назва, місцезнаходження іноземного банку (його філії,
відділення) і реквізити рахунку (у т.ч. його власник), на який
інвестуються кошти, ______________________________________________
________________________________________________________________.

5. Мета інвестиції за кордон:

5.1. Придбання основних фондів, нематеріальних активів,
корпоративних прав _______________________________________________
[зазначаються назва та адреса об'єкта інвестиції

________________________________________________________________.
(іноземною та українською або російською мовою),
частка участі в капіталі]

5.2. Придбання цінних паперів, виражених в іноземній валюті,
_________________________________________________________________
[зазначаються вид, назва емітента (іноземною та українською
або російською мовою), номінал,

________________________________________________________________.
кількість на загальну суму, частка участі в капіталі]

6. Відомості про факт реєстрації/відсутність реєстрації
об'єкта інвестиції за кордоном ___________________________________
________________________________________________________________.

7. Додаткова інформація ____________________________________.
(заповнюється за потреби)

З Інструкцією про порядок видачі індивідуальних ліцензій на
здійснення інвестицій за кордон, затвердженою постановою Правління
Національного банку України від 16.03.99 N122, зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N259/3552, ознайомлений.
Зобов'язуюсь дотримуватися вимог законодавства України та умов
індивідуальної ліцензії.

Виконавець ______________________________________.
(прізвище та ініціали, номер телефону)

До заяви додаються: ____________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
(перелік документів, кількість сторінок додатків)

________ __________________________________________________
(дата) (підпис заявника або уповноваженої особи заявника)

М.П.
(за наявності)

Додаток 2
до Інструкції про порядок
видачі індивідуальних
ліцензій на здійснення
інвестицій за кордон

ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N___
на здійснення інвестиції за кордон

Національний банк України відповідно до підпункту "е" пункту
4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N15-93
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє
здійснити інвестицію за кордон:

1. Резиденту ____________________________________________________
[повна назва, місцезнаходження, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ (для юридичної особи);

________________________________________________________________.
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичної особи)]

2. З рахунку ____________________________________________________
[назва та місцезнаходження уповноваженого банку
(філії), реквізити рахунку]

________________________________________________________________.
(заповнюється в разі здійснення інвестиції
в безготівковій формі)

3. На рахунок ___________________________________________________
[назва, місцезнаходження іноземного банку
(філії, відділення)
________________________________________________________________.
і реквізити рахунку (у т.ч. його власник),
на який інвестуються кошти]

4. Обсяг і вид валютних цінностей, що інвестуються, _____________

________________________________________________________________.
(у т.ч. сума цифрами та словами)

5. Мета інвестиції ______________________________________________
(у т.ч. з повною назвою та характеристиками

________________________________________________________________.
об'єкта інвестиції)

6. Проведення розрахунків на підставі цієї ліцензії дозволяється
у строк до ___________________.

7. Оригінали або засвідчені в нотаріальному порядку копії
документа про реєстрацію об'єкта інвестиції за кордоном та його
установчих документів необхідно подати до Національного банку
України у строк до ______________________________________________.
(заповнюється у випадку, визначеному пунктом
2.3 глави 2 цієї Інструкції)

(документи, які складені іноземною мовою, мають відповідати
вимогам пункту 3.2 глави 3 Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
16.03.99 N122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.04.99 за N259/3552).

8. Власник ліцензії зобов'язаний у двотижневий строк після
кожного перерахування коштів на підставі цієї ліцензії надіслати
до Національного банку України повідомлення про фактично здійснену
інвестицію відповідно до вимог пункту 3.9 глави 3 Інструкції про
порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за
кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 16.03.99 N122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 26.04.99 за N259/3552.

Без права передавання третім особам.

Голова або уповноважена ним особа _____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М.П.

Отправить комментарий